1987 y?l?nda kurulan Ça?da? Holding, faaliyet gösterdi?i tüm sektörlerde sayg?nl?k ve güven kazanm??t?r. Prestijli toplu ya?am alanlar? in?aa etme ve donatma konusundaki 30 y?la yak?n tecrübemiz ve firmam?za duyulan güven ve kazand???m?z itibar en önemli avantaj?m?zd?r.

Ça?da? Holding bu temel noktan?n yan? s?ra her biri kendi klasman?nda en üst s?ralarda hizmet veren 13 grup firmas? ile yönetimini yapt??? toplu ya?am alanlar?n?n tüm temel ihtiyaçlar?n? kendi firmalar? ile kar??lamakta ve büyük bir operasyonel güç elde etmektedir.