BELDELER

AKYARLAR (Kefaluka)

Ahtapotu, taze balıklar? ve Akyarlar Plaj? ile ün yapm?? çok eski bir bal?kç? köyü olarak bilinir Akyarlar (Kefaluka). Bodrum Yar?madas?’n?n en güney kesiminde Kos Adas?’n?n hemen kar??s?nda yer al?r. Bodrum’un merkezine 20km, Turgutresi Merkezi’ne 8km. mesafede olan, di?er koylara göre daha do?al ve bâkir kalm?? bir beldedir. Bodrum’dan ç?k?p Turgutreis yönüne 9 km gittikten sonra Gürece Köyü’nden kestirme yola saparak 11km. sonra e?siz denizi ile Akyarlar’a var?labilir.

Akyarlar Koyu’nun sa? taraf?nda bal?kç? bar?na?? ve köy kahveleri, ortas?nda lokanta ve kafeler, sol taraf?nda ise e?siz güzellikte kumsal ve deniz yer almaktad?r. Akyarlar’?n simgesi haline gelmi? sahildeki ta? ev günümüzde art?k kullan?lm?yor olsa da geçmi?e ait ipuçlar? ta??maktad?r. Sahildeki baz? evlerden de anla??laca?? gibi, Akyarlar eski zamanlarda Rumlar'?n yazl?k beldesiymi?. Günümüzde Rumlar, Akyarlar'dan 5 km. uzakl?ktaki ?stanköy (Kos) Adas?’nda ya?amaktad?r. ?stanköy’ün ???klar? ile adeta bir gölü and?ran gece manzaras?, ba?ka hiç bir Bodrum beldesinin veremeyece?i bir keyif sunmaktad?r.

ABD’de i? ve ekonomi çevrelerine hitap eden Forbes Dergisi 2005 y?l?nda, Akyarlar Kumsal?’n? dünyan?n en lüks 15 kumsal? aras?nda göstermi?tir. Yerel sanatç? ve oyuncular aras?nda Türkbükü ve Gölköy gibi bal?kç? köylerinin de çok popüler oldu?unu ifade eden dergi, Bodrum Yar?madas?’ndaki en iyi kumsal?n ise muhte?em kamp olanaklar? ve rüzgâr sörfü imkânlar?yla Akyarlar oldu?una dikkat çekmi?tir.

Akyarlar, do?usunda Ba?la Koyu’ndan ba?lar, bat?s?nda Fener Burnu’na kadar uzan?r. Turkuaz mavisi denizi ve ince kumlu plaj?n?n yan? s?ra, karadan denize do?ru esen rüzgâr?yla da sörf yapmaya da oldukça uygundur.

Belli ba?l? koylar? s?ras?yla Ba?la, Aspat, Karaincir, Akyarlar (Köy içi), Akçabük, Meteor ve Kemer’dir. Söz konusu koylar?n d???nda irili ufakl? birçok bakir koya sahiptir.

Karaincir, hem  güneyden hem kuzeyden tepeler aras?nda kalmas? sebebiyle hiçbir taraftan rüzgar almayan, ince alt?n rengi kumlu plaj?nda harika vakit geçirebilece?iniz ve dinlenebilece?iniz Bodrum Yar?madas?’n?n en güzel sahillerinden biridir.

Ba?la ise, teknelerin de u?rak yeri olan Karg? Koyu ve Camel Beach’e de  ev sahipli?i yapan özel bir yerdir. Bodrum’da yüzmek için en elveri?li yerlerden biridir.

Per?embe günleri semt pazar? kurulmaktad?r.

B?TEZ (A?açl?k Köyü)

Bodrum’a karadan 8 km, denizden 2,5 deniz mili mesafedeki Bitez (A?açl?k), Yunanca (Pedesa) ba?l?k, bahçelik anlam?na gelmektedir. Ünlü Çökertme Türküsü’nde ad? geçen Bitez Yal?s?, Ba?la ve Adaburnu aras?nda Gümbet’den hemen sonra ikinci koyda bulunmaktad?r. Yemye?il do?as?yla ünlü Bitez kasabas?, yal?dan itibaren geni? bir alana yay?lm??  mandalina ve zeytin bahçelerine ev sahipli?i yapmaktad?r.

S?cak ve kumlu bir denizi olan, havas? Bodrum'a nazaran daha serin oldu?u için yerli ve yabanc? turistler taraf?ndan yo?un ilgi gören Bitez, yüzme ve güne?lenmenin yan? s?ra su kaya??, kano, deniz bisikleti gibi ba?ka alternatifler de sunmaktad?r. Bodrum Yar?madas?’nda rüzgâr sörfü denilince akla gelen iki yer vard?r: Bitez ve Akyarlar. Rüzgâr sörfü ö?renmek isteyenler için profesyonel e?itmenleri olan sörf okullar? da bulunmaktad?r.

Do?a yürüyü?lerinden ho?lananlara büyük keyif veren yürüyü? yollar? da vard?r. K?? aylar?nda gürül gürül akan dereler, yaz mevsiminde kurudu?u için off road ve yürüyü? yollar? olarak kullan?lmaktad?r. Mandalina a?açlar? aras?na gizlenmi? evler aras?nda kaybolmak, sonras?nda denize varmak…

Bitez’e özel bir ba?ka yer de Bodrum Bitez Kad?nlar Kahvesi’dir. Sadece kad?nlara özel, yaz günlerinde birçok kad?n?n önündeki aç?k alanda örgü örerken, çay ya da kahve içerken ya da tavla oynarken görülebilece?i yerdir Kad?nlar Kahvesi.

Dal?ndan kopar?lm?? taze meyve ve sebzelerin, günlük süt ürünlerinin, hatta giysi ve ev gereçleri nin de bulunabildi?i me?hur Bitez Pazar? ise Per?embe günleri kurulmaktad?r.

 

 GÖL-TÜRKBÜKÜ

Önceden iki ayr? köy olan Gölköy (Karianda) ve Türkbükü (Madnasa),  1999 y?l?nda birle?erek Göltürkbükü ad?yla tek bir belde olmu?tur.

Bodrum'a yak?nl??? ile de tercih edilen bu belde hem denize girip güne?lenme imkân? hem de e?lence anlam?nda, Bodrum kadar olmasa da hareketli geceler, geçirilebilecek alternatifler sunar.

Türkiye’nin son y?llardaki en popüler e?lence ve dinlence mekânlar?n?n bulu?tu?u yer olan Türkbükü’nde eskiden bal?kç?lar?n sandallar?n? ba?lad??? tahta iskeleler art?k jet sosyetenin tekneleriyle yana?t??? ??k teraslar haline gelmi?tir. Tüm dünyadan çok say?da ünlünün tatil yapt???, ev sahibi oldu?u ya da en az?ndan bir ak?am yeme?i yedi?i yerdir Göltürkbükü. Özel araçla 20, minibüsle yakla??k yar?m saatte ula??l?r Türkbükü’ne ama son y?llarda deniz uça??yla gitmeyi tercih edenlerin say?s? gittikçe artmaktad?r.

Tarihe merakl? olanlar için zengin de bir beldedir ayn? zamanda Göltürkbükü. Köyün tepelerinde tarihi kal?nt?lar yer almaktad?r. Özellikle ta?, tu?la y???nlar?yla çevrili y?k?nt?lar aras?nda iki kule, ev kal?nt?lar?, sarn?çlar, kaya mezarlar? ve ta?l?k saha dikkat çeker.

Do?a a??klar? için de bulunmaz bir yerdir. Gölköy'ün ad?n? ald???, içinde yüzlerce bitki ve hayvan çe?idini bar?nd?ran göl ve etraf?ndaki palmiyeler kesinlikle görülmeye de?erdir. Do?al a?açlardan Palmiye familyas?n?n bir türü olan a?açlar?n görüntülerinin güzelli?i d???nda en belirgin özelli?i ise bu a?açlar?n yanmamas?d?r. Dünya literatürüne geçen bu özel a?açlar sadece ülkemizde ve Girit'de yeti?mektedir.

 

GÜMBET                                                                         

Bodrum'a yaln?zca 2 km. mesafede güzel bir koyda yer alan ve son y?llarda özellikle yabanc? turistler taraf?ndan tercih edilen Gümbet, ad?n? bölgedeki üstü beyaz daml? çok say?da su sarn?c?ndan almaktad?r.  Gümbet'in denizi s?? ve kumsal? uzundur. Bu aç?dan özellikle çocuklu aileler için ideal bir tatil yeridir.

Asl?nda Bodrum’un bir mahallesiyken, Bodrum merkezine yak?n olmas? ve plaj?n?n güzelli?i sayesinde son y?llarda oldukça geli?mi?, aç?lan çok say?da otel, pansiyon, restoran, bar ve diskolar? ile kendine has bir tatil beldesi konumuna gelmi?tir. ?nceburun ve Adaburun aras?ndaki koyda yer alan Gümbet, su sporlar? için çok elveri?li bir konumdad?r. Bodrum Yar?madas?’n?n en popüler su sporlar? merkezleri de burada bulunmaktad?r.

Gümbet, ayn? zamanda hareketli gece hayat?yla da özellikle son y?llarda Bodrum'un gece hayat?na bir alternatif haline gelmi?tir.

Pazar günleri semt pazar? kurulmaktad?r.

 

GÜMÜ?LÜK                                                                   

Yerle?imin isminin nereden geldi?ine dair farkl? söylenceler var. Biri burada bulunan gümü? madeninden geldi?ini söyler, di?er ise gün bat?mlar?nda denizin ald??? gümü?î renkten… ?smi nereden gelirse gelsin, Bodrum’un en büyüleyici koylar?ndan biridir Gümü?lük.

Bodrum merkezine 21km. uzakl?kta olan Gümü?lük'e giderken Peksimet Bo?az?'n? geçip yel de?irmenlerinin oldu?u tepe a??ld???nda görülen manzara bile insana huzurlu bir nefes ald?rmaya yeter asl?nda. Narenciye bahçelerinin aras?ndan k?vr?larak giden yoldan sahile inildi?inde yol en sert havalarda bile emniyetli bir s???nak olan do?al limanda son bulur.

Antik Mindos ?ehrinin üzerine in?a edildi?inden dolay?, Sit Alan? oldu?u için titizlikle korunan Gümü?lük, köy olarak kalabilmi? nadir koylardand?r. Myndos’un Leleg ?ehrinin bir bölümü sular alt?ndad?r ve dalarak bu kal?nt?lar? görmek mümkündür. Bat?k Myndos ?ehrinde tiyatro, stadyum, duvarlar ve mozaik kapl? tiyatro sahnesi ve Roma döneminden kalan günümüzde sanat evi olarak kullan?lan kilise görülebilecek baz? tarihi eserlerdir. Koyun giri?indeki Tav?an Adas?'na ise bat?k ?ehrin ta?lar? üzerinden sekerek geçebilirsiniz. Ada, ismini hakl? ç?kar?rcas?na bir çok tav?ana ev sahipli?i yapar. Tav?an Adas?'n?n güney taraf?ndaki koy ise deniz ve güne? tutkunlar?n?n tercih etti?i do?al bir plajd?r. En s?cak yaz günlerinde bile hafif bir esintisi vard?r.

Güne?in bat??? da ayr? bir renk cümbü?üdür Gümü?lük'de. Gümü?lük’ün en güzel zamanlar? ak?am karanl???yla ba?lar. Gümü?lük’de sabah geç gelir ve ak?am da daha geç çöker. Güne? tepenin üzerinden geçerken ve ak?am inerken deniz binlerce renge bürünür. Denizin rengi önce k?rm?z?ya sonra da gümü?e döner.

Bodrum Yar?madas?’n?n en iyi bal?k restoranlar? burada bir aradad?r. Bunda muhakkak e?siz manzaras?n?n ve gerçek bir bal?kç? köyü olmas?n?n rolü büyüktür. Plaja konulmu?, üzeri mezelerle kapl? masalara oturup, rak? ve bal?k keyfini de yapt?ktan sonra Gümü?lük, bir ayr?cal?k haline gelir. Yöreye özgü kabak çiçe?i dolmas?, mezelerin olmazsa olmaz?d?r.

Gümü?lük pazar?, Çar?amba günleri kurulmaktad?r.

 

GÜNDO?AN (Farilya)

Bodrum merkezine 25km. uzakl?ktaki Gündo?an (Farilya), yar?madan?n en eski yerle?melerinden biridir. Gündo?an'?n eski ad? olan ve bir Rum sözcü?ü olan Farilya, "Güne?in Do?u?u" anlam?na gelmektedir. Eskiden bal?kç?l?k, zeytincilik, sünger avc?l??? ve mandalinac?l???n ana geçim kayna?? oldu?u Gündo?an, günümüzde bu gelir kaynaklar?n?n neredeyse tamam?n?n yerini turizme b?rakm??t?r.

Gündo?an, Bodrum Yar?madas?’n?n kuzey-bat? k?y?lar?nda, Göltürkbükü ile Yal?kavak aras?nda yer almaktad?r. Güllük Körfezi’nin güneyindeki Gündo?an'dan körfezin kuzey k?y?lar?ndaki Didim'i görmek mümkündür. Ender "mavi bayrakl? koy"lardan biridir. Koy çevresinde bulunan belli ba?l? adalar Fener Adas?, Apostrol Adas?, Prasa Adas?’d?r. Gündo?an'dan tekne ile 15 dakika uzakl?ktaki Apostle Adas?'na gidilebilir. Adan?n yemye?il do?as?, aday? saran ilginç ?ekilli kayalar ve freskler, günümüze kalabilmi? tepenin en üstünde yer alan 3 adet Bizans kilisesi, sarn?ç kal?nt?lar? ve Rahip Evleri ziyaret edilebilir. ?lginç sark?tlar? ve dikitleriyle ünlü Peynir Çiçe?i ma?aras? da unutulmamal?d?r.

Köyün yukar?s?ndaki kayal?k ve volkanik ta?l? yerde, kayalara oyulup saklanm?? mezarlardan kal?nt?lar yer almaktad?r. Yak?nlar?ndaki bir ma?arada bulunan eski Bronz ça?? seramikleri, cilali ta? baltalar ve de?irmen ta?lar?n?n da i?aret etti?i gibi bölgenin en eski yerle?im yerleri aras?nda say?lmaktad?r.

Yaz?n devaml? esen meltem, yerel halk ve tatilcilere ferahl?k verir. Rüzgârl? bir yer olmas?ndan dolay?, rüzgar sörfü tutkunlar? da son zamanlarda bölgeye ak?n etmektedir.

Çar?amba günleri, Gündo?an pazar alan?nda meyve-sebzeynin yan? s?ra hal?lar, vazolar ve yerel el sanat ürünleri sat?lmaktad?r ve yar?madan?n her yerinden daha ucuzdur.

 

GÜVERC?NL?K

Bodrum-Milas Havaalan?’na 15km, Bodrum merkezine 22km. mesafede bulunan Güvercinlik, Bodrum’a merhaba denilen yerdir. Bir zamanlar?n küçük bal?kç? köyü; gelirken ilk, dönü?te son durak!  Kar??s?ndaki yüksek ve geni? Salih Adas?'n?n do?usundaki tepeler çam orman?yla, etekleri ise zeytinliklerle kapl?d?r.

Havaalan?na yak?nl???, sahil ?eridinin uzunlu?u ve sakinli?iyle son zamanlarda yar?madan?n en güzel mevkilerinden biri haline gelmi?tir. Üstelik çok ke?fedilmemi? ve sessiz olu?u da de?erini ikiye katlamaktad?r.

Güvercinlik tatilin dezavantajl? k?sm? ise, belki Bodrum'a de?il ama Turgutreis, Yal?kavak gibi yar?madan?n di?er mevkilerine uzak bir noktada bulunmas?d?r. Ancak Güvercinlik'in denizi ve birbirinden ??k otelleri ile -hele de daha sakin bir tatil tercih ediliyorsa- pek ba?ka bir yere gitmeye gereksinim b?rakmaz.

Pazartesi günü yöresel ürünlerin bulundu?u semt pazar? kurulmaktad?r.

 

ORTAKENT (&Yah?i)

Bodrum'un en uzun sahili, ayn? zamanda yar?madan?n en geni? narenciye düzlüklerine sahip Ortakent, tüm köy yollar?n?n kesi?im noktas?d?r. Ortakent-Yah?i, Bodrum Yar?madas?’n?n bat?s?nda kalan, eski köy özelli?ini koruyabilmi?, ye?illiklerin aras?ndan uzanan ince yollarla denize inilen bir beldedir. Bodrum ?ehir merkezine yakla??k karadan 7 km, denizden 3 mil uzakl?ktad?r. ?sminden de anla??laca?? gibi, yar?madan?n merkezinde bulunur. Yerel halk bir isimle daha seslenir bu beldeye, Müsgebi... Anlam? ise, bir söylentiden ibaret. Eski zamanlarda, Ortakent, narenciye bahçeleri ve rengârenk çiçekleri ile cennetten bir kö?e imi?. Her yer "mis gibi" kokarm??. Bu nedenle bu beldeye "mis gibi" diye söylene söylene, olmu? ismi "Müsgebi"... Yar?madan?n eski toprak ya?l?lar?n?n aç?klamas?d?r bu...

Bodrum Ortakent - Yah?i bölgelerini Uludere ad?yla an?lan akarsu ikiye böler. Bölgede eskiden oldu?u gibi, tar?m, hayvanc?l?k ve narenciye ile u?ra??l?r. Sahil kesimleri gelirini daha çok turizmden elde ederken, köyün içlerine do?ru gelir kap?s? narenciye ve hayvanc?l??a do?ru kayar. Halen bozulmam?? dokusu ile Ortakent, mandalina bahçeleri ve mavi bayrakl? denizi ile ziyaretçilerine ev sahipli?i yapar. Köy içine do?ru girildi?inde, geçen yüzy?ldan kalma eski ta? evlere ve tepedeki eski de?irmenlere rastlan?r. Bölgede, 17. yüzy?lda savunma amaçl? olarak yap?lm?? kulelerden ikisi halen ayaktad?r. Bunlardan biri Mustafa Pa?a‘ya di?eri karde?i Ahmet Pa?a‘ya aittir.

Deniz taraf?nda bölgenin tam kar??s?nda yer alan "Çelebi Adas?" pek çok günlük gezi teknesinin u?rad??? bir adad?r. Bölgenin uzun ve geni? bir koy olmas?ndan ve rüzgâr? çok iyi almas?ndan dolay?, sörf, optimist, katamaran gibi yelken sporlar? için elveri?lidir. Bunun yan?nda jet-ski, parasailing gibi pek çok su sporu da yap?lmaktad?r. Ayr?ca ülkenin en büyük al??veri? merkezlerinden biri de bu bölge s?n?rlar? içinde yer almaktad?r.

Bölgenin en bat?s?nda yer alan ?imdilerde "Camel Beach" ad?yla an?lan fakat eskilerin "Karg? Koyu" diye bildi?i, sanki sonsuz bir kumsalm??cas?na uzanan do?al bir plaj? vard?r. "Camel Beach", ad?n? eskiden beri kumsalda yatan ve otlayan develerden alm??t?r. Bu develer yerli ve yabanc? pek çok ziyaretçinin ilgi oda?? olmu?tur. Ayr?ca plaj?n kumlar?nda dünyan?n pek az yerinde rastlanabilen "zambaklar?" görmek de mümkündür. Bu plaja günlük tur teknelerinin yan? s?ra karayolundan özel araçlarla veya minibüsle de gelinmektedir.

Yar?madada güne?in en güzel batt??? yerlerden biridir. Ayr?ca geçmi?ten kalan pek çok gelenek oldu?u gibi devam ettirilmektedir; bunlardan en önemlisi dü?ünlerdir. Dü?ünlerde k?na gecesinde, gelinlere eskiden kalan ve antik de?ere sahip olan "Devran(Bindall?)" ad? verilen k?rm?z? kadife üzerine simlerle i?lenmi? ve her i?lemenin farkl? bir anlam? olan gelinlikler giydirilir. Bölgede, gene eskiden kalan geleneklerden olan, "Deve Güre?leri" düzenlenmektedir.

Son 30 y?ldan bu yana Bodrum yar?madas?yla beraber Ortakent, turizmde de geli?me göstermi?tir. Ortakent ve Yah?i Beldesinin sahil ?eridinde büyük küçük pek çok otel y?l?n en az 6 ay? kaliteli hizmet vermektedir. Sahil ?eridindeki ço?unlu?u bal?k restorant? olan yiyecek mekânlar? gündüzleri de kahvalt? servisi vermektedir.

Otlu gözlemelerin de sat?ld??? Ortakent pazar? Çar?amba günleri kurulmaktad?r.

 

TURGUTRE?S

Eski ad? Karatoprak olan beldenin ad? 1485 y?l?nda do?an Amiral Turgut Reis’in bu beldenin Karaba? mahallesinde do?mu? olmas?ndan dolay? de?i?tirilmi? ve 1972'de Turgutreis olmu?tur. Beldeye ismini veren ve Bat?’da Dragut ad?yla bilinen Turgut Reis, özellikle Osmanl?lar'?n Malta Ku?atmas? ile tan?nmaktad?r. Kasaban?n bir kaç kilometre d???nda, deniz kenar?nda bulunan an?t onun ilk yelken açt??? yeri gösterir.

Bodrum’a 18km. mesafede yer alan ve yirmi bine yakla?an nüfusuyla ilçe merkezinden sonra Bodrum Yar?madas?'ndaki ikinci büyük yerle?im yeridir. Akyarlar, Fener Burnu, Karaincir Plaj?, Aspat, Kad?kalesi ve Ba?la önemli turistik noktalardan baz?lar?d?r. Bodrum Yar?mdas?'n?n bat? ucunda yer alan Turgutreis, 2003 y?l?nda aç?lan D-Marin ile ününü ve uzun sezon ya?amaya elveri?lili?ini artt?rm??t?r.

Çatal Adas?'n?n etraf?ndaki alan rüzgâr sörfü için uygun çok uygundur. ?klim özellikleri, çe?itli ve kaliteli otelleri ile Bodrum’a bir rakip olarak ortaya ç?kmaya ba?lam??t?r. Bölge ayn? zamanda tar?m alan? olarak da geli?mi?tir. Mandalina, incir ve üzüm burada çok bol yeti?tirilmektedir.

Sahil boyunca bir ba?tan di?er ba?a, nerede durulursa durulsun, neresinden bak?l?rsa bak?ls?n fark etmez, günün en güzel batt??? yerdir Turgutreis. Zeytin a?açlar?n?n dibinde k?pk?rm?z? sardunyalar, ayaklar alt?nda dipsiz bir deniz, ba? üstünde Ege'nin derin mavili gökyüzü ile gündüzleri de farkl? bir renktedir.

?rili ufakl? 14 adan?n olu?turdu?u Sporak grubu, Turgutreis'in hemen önünde s?ralanmaktad?r. Kos (?stanköy) ve Kalymnos gibi Yunan adalar? hemen bu ada grubunun yan?nda yer almaktad?r. Turgutreis’den Yunan Adalar?’na feribot seferleri bulunmaktad?r. Özel yatlar da günübirlik ya da konaklamal? olarak özel seferler yapmaktad?r.

Cumartesi günleri kurulan, köylülerin kendi ürettikleri sebze ve meyveleri sergiledi?i, taptaze, canl? ve parlak renklerle dolu tezgâhlar?n oldu?u, yar?madan?n dört bir yan?ndan yerli halk?n etti?i ünlü pazar? da beldeye gidildi?inden mutlaka ziyaret edilmesi önerilen yerler aras?ndad?r.

 

TORBA

Uykusuz geceleri ve bitmeyen enerjisiyle ön plana ç?kan Bodrum’da sakin bir tatil geçirmek imkâns?z de?ildir, zira Torba, Bodrum’a hem 5km. mesafede, hem de huzur, sükûnet ve do?ay? birle?tirerek, kendine has, dü?ük tempolu bir tatil anlay???n? adeta bir stile dönü?türüp, bünyesinde bar?nd?rmay? ba?arm??t?r.

Bodrum Yar?madas?’n?n kuzey yönü daha çok nemli rüzgâr ald???ndan daha ye?ildir, güney yönü ise daha kurak oldu?undan makiler a??rl?ktad?r. Kuzeyde yer alan Torba do?as? di?er koylara nazaran daha ye?il ve canl?d?r. Co?rafi konumu gere?i koyun kapal? olmas? nedeniyle, Bodrum'un en sert poyrazlar?nda bile denizi dalgas?zd?r ancak yaz s?caklar?nda imdad?n?za yeti?en ak?amüzeri esintileriyle me?hurdur. Ye?ilini koruyabilmi? çal?l?klar aras?ndan her yol, bu dalgas?z denize ç?kar. Deniz s?? ve temizdir ancak dibi çak?ll?d?r. Yat liman?nda sonlanan sahili denize girmek için elveri?lidir. Bu korunmal? liman?n bir parças? olan Torba, yatç?lar?n u?rad?klar? ve bal?kç? yerli halk?n yakalad?klar? deniz ürünlerini bo?altabildikleri, ünlü bir bar?nakt?r. Önceleri sadece bir bal?kç? bar?na?? olan liman? ?imdi, tekneleri, yatlar? a??rlamakta yine de sadeli?inden ve huzurundan ödün vermemektedir.

2500 ya??ndaki Leleg kal?nt?lar? ve 15 metre çap? ile yuvarlak formlu  Leleg Mezar? gerçekten görülmeye de?er… Koyun do?u taraf?nda boy gösteren Bizans Manast?r? Torba’n?n tarihteki yerini simgelemektedir.

Torba, on be?-yirmi y?l öncesine kadar birkaç köy evinden ve kümbetten ba?ka bir yap?n?n bulunmad???, zeytinliklerle kapl? dar bir sahil ?eridi olan bir koy ya da yerel tabirle büktü. Artan özel otelleri ile oldu?u kadar, bal?kç? lokantalar?yla da yerli ve yabanc? turistlerin dikkatini çeken Bodrum Torba, sakin ve sessiz bir ortamda tatil arayanlar?n önceli?i haline gelmi? durumdad?r. Uzun y?llar yerle?ik halk? olan bir köy var olmad???ndan, Torba belki de kendi köylüsü olmayan tek köydür.  Bodrum’a en yak?n koylardan biri olman?n avantaj?yla k?? aylar?nda da ya?anabilen kaliteli bir belde haline gelmi?tir.

 

YALIÇ?FTL?K

Bodrum merkezine 9km. uzakl?ktaki Yal?çiftlik'e, çam ormanlar?n?n aras?nda k?vr?la k?vr?la giden yol üzerindeki kümbetlerin önünden geçilerek var?l?r. Bodrum’a geli?te Torba Kav?a??’ ndan sola giden ve Yal?, Çiftlik, K?z?la?aç köyü yazan tabelan?n i?aret etti?i yola saparak ya da Bodrum ç?k???nda Yoku?ba??’n? biraz geçince sa? tarafa ayr?lan Yal?, Çiftlik, K?z?la?aç köyü yoluna girerek ula?abilir.

Karaada'n?n bitiminden sonraki ilk koyda ve Gökova Körfezi'nin giri?ini gösteren bu çak?ll? sahilde, etrafa serpi?tirilmi? birkaç restoran görülür. K?y?n?n do?u yan? kumluktur. Biraz daha ilerideki ?ss?z kayalar?n aras?nda tek ba??na denize girmek ve güne?lenmek mümkündür. Yal?çiftlik'ten dört kilometre sonra tar?mla u?ra?an Çiftlikköy'e var?l?r. Ta?tan yap?lma çiftlik evleri tepenin eteklerine yay?lm??t?r. Do?ayla iç içe, k?vr?larak sakince ilerleyen bir yolu vard?r. Yol boyunca bolca, incir, badem (burada bademe payam denilir) ve zeytin a?ac? bulunur.  Ayr?ca keçiboynuzu (keçiboynuzunun bir di?er ad? harnup ise de ona da burada har?p derler) ile me?hurdur. Turizm elinin de?medi?i bu köy, Bodrum Yar?madas? üzerindeki çiftlik ya?am?n?n do?al görünümlerini gözler önüne serer. Belde daha çok Yal?çiftlik olarak tan?nmaktad?r. Yol boyunca K?z?la?aç Köyü’nün evleri, incir bahçeleri, zeytinlikler ve üzüm çardaklar? dizilidir. Onlar?n bitti?i yerde k?z?lçam ormanlar? manzaray? ye?illenerek devam ettirir.  Geren Kuyu isimli plaja yakla??rken, köprünün de oldu?u sa?a k?vr?lan viraj?dan sola sapan ve ancak çok dikkat edilirse görülebilecek toprak bir yol ve Alazeytin yazan bir tabela vard?r. Asl?nda orada Bodrum Yar?madas?’n?n en eski halklar?ndan olan Lelegler’in kurmu? olduklar? Syangela ?ehrinin kal?nt?lar? bulunmaktad?r.  Her ne kadar yar?madadaki Leleg ?ehirlerinden geriye, görsel aç?dan kayda de?er kal?nt?lar kalmam?? olsa da, ilgilenenler için yar?madan?n en eski ?ehirlerinden birisinin orada kuruldu?unun bilinmesi, görülmesi aç?s?ndan önemlidir.

Geren Kuyu Plaj?’na gelindi?inde deniz kokar araban?n içi, e?er gökyüzü temizse Datça Yar?madas?’n? rahatça görmek mümkündür. Devam?ndaki küçük burun dönüldükten sonra Yal?çiftlik ve Karg? Koylar? vard?r ve bu koylar?n denizi Bodrum’un en temiz denizi olarak bilinir.

Yal?çiftlik’den Çiftlikköy istikametinde ilerleyip köyün ç?k???na gelen noktada yol ikiye ayr?l?r. Sa?a giden yol Maz?’ya ç?kar. Maz?, do?al güzellikleri ile görenleri kendine hayran b?rakan, Gökova Körfezi’nde yer alan köy muhte?em bir denize sahiptir. Masmavi ve berrak sular?, yemye?il do?as?, an?t a?açlar? ve an?t kayalar? ile Maz? Köyü Bodrum'da keyili bir gün geçirilebilecek en güzel yerlerden biridir.

Birçok do?al ve yerel ürünün bulundu?u Mumcular pazar?, Pazar günleri kurulmaktad?r.

 

YALIKAVAK

Yal?kavak, yar?madan?n do?al yap?s?yla en gözal?c? bölgesidir. K?y?lar? girintili ç?k?nt?l?d?r, birbirinden güzel küçük koylar? denize adeta dantel gibi i?lenmi?tir. Bodrum'a 18km. uzakl?ktad?r. Yar?madan?n kuzey bat? kö?esinde yer al?r. Üç taraf? Ege Denizi ve Mandalya Körfezi'yle çevrili olup yar?madan?n do?usunda Gündo?an, güney bat?s?nda ise Gümü?lük beldeleri bulunur. Yal?kavak Körfezi’nde bugüne kadarki arkeolojik buluntularda, belirli bir yerle?im yeri saptanmam??t?r. Arkeolojik buluntular, yerle?im yerinden çok, yayg?n bir yap?lanma gösterir. Ba??ms?z, tekil arkeolojik buluntular görülür. Ho? ve düzenli bir yap?ya sahip olan kasabadaki baz? eski veya antik binalar özenli bir restorasyon ile modern ya?am?n kullan?m?na aç?lm??t?r. Bu tür yap?lardan biri, iyi bilinen ve çevrede ya?ayan sanatç?lar?n eserlerinin sergilendi?i bir mekâna dönü?türülen eski su sarn?c?d?r. Bir di?eri ise hediyelik e?ya satan çok bir ma?azaya dönü?türülmü? eski bir zeytinya?? fabrikas?d?r.

Bodrum'dan Yal?kavak'a yap?lan bir yolculukta önce bir s?ra yel de?irmeni, daha sonra Yal?kavak’?n o e?siz manzaras? görenleri büyüler. Ba?lang?çta bir süngerci köyü ve yar?madan?n en ünlü süngercilerinin do?du?u yer olan Yal?kavak, günümüzde çok önemli bir turizm beldesine dönü?mü?tür. Tepelerde ve sahilde yer alan yel de?irmenleri, güzel koylar?, doyumsuz gün bat?m? manzaralar?, son y?llarda aç?lan kaliteli tesisleri ve yerli yabanc? lüks yatlara ev sahipli?i yapan marinas? ile ön plana ç?kar.

Yal?kavak k?y?lar?, türleri dünya ölçe?inde tehdit alt?nda olan, say?lar? gitgide azalan "Monacus Monacus" ad?yla bilinen Akdeniz foklar?n?n da evidir.

Günbat?mlar?n?n muhte?em tablolara dönü?tü?ü Yal?kavak sahilinden Geri?’e do?ru giden yol üzerinde birbirinden güzel bal?k restoranlar? s?ralanm??t?r. Terk edilmi? eski Rum köyü Sandima’ya u?ray?p buradaki tek ya?anan yer olan Sanat Evi Café’de hem resim heykel sergisi gezip, hem de bir ?eyler içmek mümkündür. Bu bölgedeki Tilkicik, Pa?a ve A?açba?? koylar? güzel ve büyük plajlara sahiptir. Sabah erken saatlerde Arka Küdür Koyu’na yap?lacak bir yürüyü? ve orada yüzmek çok keyifli bir alternatif olabilir.

Yal?kavak'ta konaklarken görülmesi gereken bir di?er yer de Bodrum'un Tibet'i olarak adland?r?lan Geri? Köyü'dür. Kahve evinde oturup gün bat?m?n? izlemek çok keyilidir.

Yerli yabanc? tüm seyahatseverlerin ziyaret etti?i Yal?kavak pazar? Per?embe günleri kurulmaktad?r.