1987 y?l?nda Sn. Yüksel Ça?lar taraf?ndan ?stanbul'da kurulan Ça?da? Holding, insana ve do?aya duyarl? tutumu, kalitesi, hizmetleri ve geli?en teknolojisiyle sektöründe büyük sayg?nl?k ve güven kazanm??t?r.

Kuruldu?u günden itibaren hizmet verdi?i tüm sektörlerde ve lokasyonlarda mü?teri memnuniyetini ön planda tutarak yenilikçi projelere imzas?n? atan Ça?da? Holding, 1997 y?l?nda Ça?da? Beton Santrali'ni kurarak yat?r?m rotas?n? Bodrum'a yöneltmi?tir.

Bodrum tarihinin ve güzelliklerinin tan?t?lmas?nda, sanat?n, mimarinin ve kültürel miras?n korunarak yeni nesillere aktar?lmas?nda öncülük edebilmek misyonuyla,  yaln?zca ya?am alanlar? de?il, gelecek de in?a etmektedir.

Bünyesinde bulunan 13 grup ?irketi ve 400'ü a?k?n donan?ml? personeliyle sektöründe güvenin ve kalitenin simgesi haline gelmi? olan Ça?da? Holding, Bodrum'a gönül vermi? bir firma olarak, modern bak?? aç?s? ve prestijli projeleriyle Bodrum markas?n? Avrupa arenas?na ta??yarak tüm gücüyle ilklere imzas?n? atmaya devam etmektedir.

Bodrum… begonvillerin mandalina bahçeleriyle, do?an?n denizle iç içe oldu?u, her beldesinde farkl? renkleri ve dokular? bar?nd?ran Ege cenneti…

Ho? geldiniz…