REZ?DANSLARIMIZIN YÖNET?C?L???

Rezidans yöneticiliklerimiz Ça?da? Gayr?menkul Yönetim Hizmetleri A.?.taraf?ndan, Turizm ve Konaklama sektöründe üst düzey tecrübesi olan donan?ml? kadrolarca yap?lmaktad?r. Konutunuza ta??nman?zdan transferlerinize, concierge hizmetlerinden (özel jet, özel tekne ve do?a turlar?, rent a car, kargo, kuru temizleme, terzi, kuaför, masaj, çocuk bak?m?, eczane, sa?l?k hizmetleri…) özel peyzaj taleplerinize kadar geni? bir yelpazede hayat?n?z? kolayla?t?racak hizmetler detayl? ?ekilde planlanm??t?r.

Rezidanslar?m?zda elektrik, mekanik ve havuz bak?m? konular?na hâkim, sertifikal? teknik servis ekibimiz görev yapmaktad?r. Konusunda tecrübeli temizlik personellerimiz; talebe göre araç trafi?i ve site içi i?lerinize yard?mc? olmak için görevlendirilmi? valelerimiz; içerisinde restoran & bar bulunan rezidanslar?m?zda a?ç? ve servis kadrolar?m?z bulunmaktad?r.

Görevli tüm personellerimiz, kendi uzmanl?k alanlar? d???nda “?lk Yard?m”, “Temel Yang?n”, Hijyen”, “?? Güvenli?i” ve “Acil Durum Eylem Planlar?” konular?nda da gerekli tüm e?itimlere tabi tutulmu?tur.

 

PEYZAJ H?ZMETLER?

Rezidanslar?m?zda Peyzaj hizmetleri Ça?da? Peyzaj taraf?ndan yürütülmektedir. Bölgenin en güçlü peyzaj firmas? olan kurulu?umuz; Peyzaj Mimarlar?, Ziraat Mühendisleri, Peyzaj Teknikerleri ve bahçevanlardan olu?an geni? bir kadroya sahiptir.

Bodrum Yal?kavak Yolu üzerinde 20.000 m2'lik arazi üzerine kurulmu? Ça?da? Peyzaj, sergiledi?i 200 çe?idi a?k?n yerli ve yabanc? ithal bitki türleri, as?rl?k zeytin a?açlar? ve peyzaj donat? elemanlar? ile birlikte ba?ta Ça?da? ?n?aat projeleri olmak üzere aralar?nda Yal?kavak Palmarina, Swissotel Bodrum Beach gibi kurumlar?n da bulundu?u birçok seçkin projeye hizmet vermektedir.

Detayl? bilgi için; http://cagdaspeyzaj.com

 

GÜVENLIK H?ZMETLER?

Rezidanslar?m?zda Güvenlik hizmetleri Kale Bodrum Güvenlik firmam?z taraf?ndan yürütülmektedir. Bodrum Yar?madas?’n?n ba?ta Ça?da? Holding projeleri olmak üzere pek çok prestijli yap? ve projesinde görev yapmakta olan firmam?z, özenle seçilmi?, alan?nda bilgili, yetkin kadrolar? ile kalite yönetimi uygulamalar? çerçevesinde otel, site güvenli?i, yak?n koruma ve dan??manl?k hizmetleri gibi geni? bir yelpazede hizmet vermektedir.

 

Kale Güvenlik kadrolar? periyodik olarak spor ve bilgi performans de?erlendirmelerine tabi tutulmaktad?r.

Alan?nda bilgili, donan?ml?, üstün nitelikli ve kaliteli personel yeti?tirmek amac?yla 31 Temmuz 2012 tarihinde “Özel Güvenlik E?itim Kurumu Faaliyet ?zin Belgesi”ni alarak güvenlik okulunu da hizmete açan  Kale Güvenlik sektöründe önemli bir avantaj elde etmi?tir.

Detayl? bilgi için: http://kalebodrumguvenlik.com

 

D??ER H?ZMETLER

Siz konut sahiplerimize en üst düzeyde hizmet sa?layabilmek için yukar?da belirtilen hizmetlerimize ilave olarak, yine grup firmalar?m?z olan Ça?da? ?n?aat, Ça?da? DesignWorks, Ça?da? Yap? Market, Ça?da? Properties firmalar?n?n yetkinliklerinden de gerekti?inde destek alarak her türlü taleplere çözüm üretebilecek çok yüksek operasyonel güce ve olanaklara sahiptir.