1987 y?l?nda Sn. Yüksel Ça?lar taraf?ndan ?stanbul'da kurulan Ça?da? Holding, insana ve do?aya duyarl? tutumu, kalitesi, hizmetleri ve geli?en teknolojisiyle sektöründe büyük sayg?nl?k ve güven kazanm??t?r.

Kuruldu?u günden itibaren hizmet verdi?i tüm sektörlerde ve lokasyonlarda mü?teri memnuniyetini ön planda tutarak yenilikçi projelere imzas?n? atan Ça?da? Holding, 1997 y?l?nda Ça?da? Beton Santrali'ni kurarak yat?r?m rotas?n? Bodrum'a yöneltmi?tir.

Bodrum tarihinin ve güzelliklerinin tan?t?lmas?nda, sanat?n, mimarinin ve kültürel miras?n korunarak yeni nesillere aktar?lmas?nda öncülük edebilmek misyonuyla,  yaln?zca ya?am alanlar? de?il, gelecek de in?a etmektedir.

Bünyesinde bulunan 13 grup ?irketi ve 400'ü a?k?n donan?ml? personeliyle sektöründe güvenin ve kalitenin simgesi haline gelmi? olan Ça?da? Holding, Bodrum'a gönül vermi? bir firma olarak, modern bak?? aç?s? ve prestijli projeleriyle Bodrum markas?n? Avrupa arenas?na ta??yarak tüm gücüyle ilklere imzas?n? atmaya devam etmektedir.

Bodrum… begonvillerin mandalina bahçeleriyle, do?an?n denizle iç içe oldu?u, her beldesinde farkl? renkleri ve dokular? bar?nd?ran Ege cenneti…

Ho? geldiniz…

V?ZYONUMUZ

Etkin oldu?umuz tüm sektörlerde “Kalite ve güven” ilkelerinden hiç ödün vermeden, “yenilikçi, insana ve do?aya sayg?” öncelikleriyle yol alarak ülke çap?nda lider ve ölümsüz bir marka olarak mü?teri beklentilerini kar??laman?n yan? s?ra beklenenden fazlas?n? gerçekle?tirerek dünya standartlar?nda bir hizmet seviyesine ula?mak ve seviyeyi hep bir üst noktaya ta??mak için çal???yoruz.

M?SYONUMUZ

Türkiye’nin daha iyisini hak etti?ini biliyor ve tüm gücümüzle en iyisi için çal???yoruz.

Tabi ki tüm Dünya’n?n da bunu hak etti?inin fark?nday?z!

AVANTAJLARIMIZ

1987 y?l?nda kurulan Ça?da? Holding, faaliyet gösterdi?i tüm sektörlerde sayg?nl?k ve güven kazanm??t?r. Prestijli toplu ya?am alanlar? in?aa etme ve donatma konusundaki 30 y?la yak?n tecrübemiz ve firmam?za duyulan güven ve kazand???m?z itibar en önemli avantaj?m?zd?r.

Ça?da? Holding bu temel noktan?n yan? s?ra her biri kendi klasman?nda en üst s?ralarda hizmet veren 13 grup firmas? ile yönetimini yapt??? toplu ya?am alanlar?n?n tüm temel ihtiyaçlar?n? kendi firmalar? ile kar??lamakta ve büyük bir operasyonel güç elde etmektedir.

��Z�M ORTAKLARIMIZ

Ac?badem Hastanesi
Akustik Travel
Ece Kuru Temizleme
Silvanus Dikey Bah�em
Dedeman Aquapark
Fun Town
Swiss�tel
Kale Bodrum �zel G�venlik Hizmetleri
S?rma Grup
�a?da? Peyzaj
�a?da? Yap? Market
Duravit
�a?da? Beton
�a?da? Mermer
�a?da? ?n?aat
�a?da? Properties
SAMSUNG