MÜZELER & TARİHİ YERLER

Bodrum Kalesi & Su Altı Müzesi

Bodrum’un 1402’de Rodos ?övalyeleri taraf?ndan ele geçirili?inden hemen sonra yap?m?na ba?lanan Bodrum Kalesi, iki liman aras?nda, üç taraf denizle çevrili, kayal?k bir alan üzerine kurulmu?tur. Antik ça?da önce ada olan bu alan sonralar? kente ba?lanarak yar?mada durumuna gelmi?tir. Kalenin ilk duvarlar?n? Alman Mimar Heinrich Sclegelhold (1415-1437) yapm??, onu izleyen y?llarda ise kale yenilenmi?tir. Halikarnassos’ta bir deprem sonucunda y?k?lan Maussollos’un mezar an?t?n?n ta? bloklar?, heykelleri, kabartmalar?, mimari parçalar? bu kalenin yap?m?nda kullan?lm??t?r.

Bodrum Kalesi’nde Rodos ?övalyeleri 1 Ocak 1523 y?l?na kadar burada hüküm sürmü?, bu tarihten sonra da Kanuni Sultan Süleyman’?n komutanlar?ndan Parlak Mustafa Pa?a taraf?ndan teslim al?nm??t?r.

?ç kaleye yedi kap? geçilerek ula??l?r. Bunlardan birinci kap? kalenin kuzeybat? kö?esindedir. Karakol yan?ndan bir rampa ile ç?k?lan bu kap? meyilli yolun arkas?nda kalmaktad?r. Böylece herhangi bir sald?r?da kap?, top at??lar?na kar?? korunakl? hale getirilmi?tir. Kap?n?n mermer lentosu üzerine Grekçe bir yaz?t yerle?tirilmi?tir. Bu yaz?tta 1512-1513 y?llar?nda kalede komutanl?k yapan Jacques Gatineau’nun kalede casusluk edeceklerin cezaland?r?laca?? belirtilmi?tir. Bu kap?dan Kuzey Hende?i diye isimlendirilen bir bölüme geçilmektedir. Kap?n?n iç taraf?nda üçlü bir arma grubu bulunmaktad?r. Bu armalar Haçl? Seferleri s?ras?nda Avrupal?lar?n kulland??? motif ve i?aretlerdir. ?ç kalede ?apel’in alt? dâhil olmak üzere toplamda 14 sarn?ç vard?r. Kale korugan?, çiftli duvarlar aras? su hende?i, asma köprü, kontrol kulesi, II. Mahmut tu?ras? iç kalenin göze çarpan yerlerindendir. Gezi boyunca kar??la??lan farkl? kal?nt?lar, buran?n hemen her dönem iskân gördü?ünün kan?t?d?r.

Burada ya?ayan Saint Jean ?övalyeleri deniz yönünden gelecek bir hücuma kar?? kendilerini güçlü k?lmak için kara yönünü çift tarafl? kal?n duvarlarla takviye etmi?lerdir. Kaledeki son de?i?ikli?i de Grand Master Pierre d’Aubusson 1476-1503’te yapm??t?r. Kareye yak?n bir plân düzeninde olan ve yakla??k 180×185 ölçüsündeki kalenin içinde, de?i?ik ülke adlar? verilmi? kuleler bulunmaktad?r. Kalenin en yüksek yeri deniz seviyesinden 47.50 m. yükseklikteki Frans?z Kulesi’dir. Bu kulenin yan? s?ra, 1480’de John Candali ?ngiliz Kulesi’ni, Angelo Musvettola 1436’da ?talyan Kulesi’ni yapm??, onlar? Alman Kulesi ve Y?lanl? Kule izlemi?tir. Alman ve Yunan Kuleleri’nin bulundu?u avluya birkaç basamakla ç?k?ld???nda, sa? taraftaki iki yüksek kule, ?talyan ve Frans?z Kuleleri’dir. Bu kulelerin bulundu?u alana, gotik tarz kaburgal? bir tonozdan geçilir. Buras?, Bodrum'un ?stanköy' e kadar görülebilece?i, en güzel manzaraya sahip kö?edir. Kaburgal? tonoz geçildi?inde, k?rk ya?lar?nda öldü?ü san?lan -M.Ö.379’dan önce do?mu?, 330larda ölmü? oldu?u san?lan- Karyal? Prenses, alt?n taç ve k?ymetli tak?lar içinde uçu?an etekleriyle ziyaretçileri kar??lamaktad?r.

Karyal? Prenses’in ?ölen evinden ç?k?l?p sola dönerek merdivenlerden bir Ortaça? bahçesi gibi düzenlenmi? çiçekleriyle ?ngiliz Kulesi’nin önündeki avluya ç?k?lmaktad?r. Bu kule içinde, Ortaça? duygusunu fazlas?yla ya?atmaktad?r. ?ngiliz Kulesi’nden ç?kt?ktan sonra bat?ya do?ru gidildi?inde kar??la??lan Kule Alman Kulesi’dir. ?ngiliz Kulesi gibi Ortaça? ?övalye ya?am?n? an?msatacak ?ekilde düzenlenmi?tir. Y?lanl? Kule, do?um, ya?am ve ölüm üçlemesini anlatan bir salondur. 

Alman Kulesi’nin arkas?ndan sola dönüp Osmanl? Dönemi’ne ait tuvaletleri geçtikten sonra Ortaça? vah?etinin tüm detaylar?na ?ahit olunabilecek zindan (??kence Odas?) yer almaktad?r. Manzarayla iç içe olan dönü? yolunda,  Alman Kulesi’nin hemen yan?ndaki kafeteryada küçük bir mola verilebilir ya da çiçeklerin aras?ndan ?apel’in bulundu?u yere kadar yürünüp daha sonra arka bahçeye geçilebilir. A?açlar?n üzerinde as?l? duran tüm levhalar, mitoloji dünyas?na yolculuk hissi vermektedir. Kalenin kuzeybat?s?nda, birinci kap?n?n bulundu?u k?s?mda, festivallerin, konserlerin yap?ld??? ve tiyatro oyunlar?n?n oynand??? geni? bir alan ve ikinci kap?n?n hemen yan?nda, bir zamanlar top korugan olarak kullan?lm??, ?imdi Bodrumlu sanatseverlere hizmet veren sanat galerisi vard?r. 

Bodrum Kalesi’nin duvarlar?nda üzerinde haçlar, düz veya yatay bantlar, ejder ve aslan figürleri bulunan 249 arma bulunmaktad?r. Armalar, kulelerin sava? stratejisinin geli?mesiyle, yap?lan eklentilerin ve onar?mlar?n yap?ld?klar? tarihlerin anla??lmas?na yardmc? olan bir imza gibidir.

?ç kalede gezip görülen hemen her ?ey misafirlerini kar??layan tavus ku?lar?, güvercinleri, firavun tavuklar? yan?nda renk renk begonvilleri, karanfilleri, çe?itli kaktüsleri, çam, gölge a?ac?, Akdeniz iklimine uygun her türlü çiçek ve a?açlar?yla do?al bir parka girilmi? izlenimi vermektedir. ?ç kalede, dut a?ac?n?n gölgesinde dinlenen ?apel, Gotik tarzdad?r ve kalenin en güzel yap?s?d?r. ?apelin hemen sa??nda bulunan Türk Hamam? gezildikten sonra, ?apel’in solundaki yoldan yukar? do?ru yürünerek var?lan yap? ada etraf?ndan ç?kar?lan amforalar?n sergilendi?i cam sergi salonudur. Bu salonda, M.Ö. 14. yüzy?l ile, M.S 11. yüzy?l aras?na tarihlendirilen sualt? ve toprak alt? cam objeler ???klar?yla bir renk cümbü?ü sunmaktad?r. Cam Salonu’nda 1:20 ölçe?inde yap?lm?? olan akvaryum, sualt? çal??malar?n?n nas?l gerçekle?tirildi?ini gösterir.

Cam Salonu’ndaki ç?k?ld???nda görülen olan dikdörtgen görüntülü ta? yap?, 11.yüzy?l Serçe Liman? Cam Bat???’n?n sergilendi?i salondur. Bu yap?n?n önündeki duvar kal?nt?lar? (M.Ö.4.yy.), Mausolos'un saray?n?n temelleri san?lmaktad?r. Serçe Liman? Bat???’n?n sergilendi?i salondan ç?k?p sa? tarafa döndü?ünüzde gördü?ünüz su sarn?c? Mausolos dönemine aittir.

Bodrum Kalesi 1964’te Bodrum Sualt? Arkeoloji Müzesi ad? ile ziyarete aç?lm??t?r. Sualt? arkeoloji ve ara?t?rmalar?nda ele geçen eserlerin olu?turdu?u zengin bir müzedir. M.Ö.4. ve 3.yüzy?llara tarihlendirilen Knidos, Rodos, ?stanköy amforalar?, Serçe Liman? kaz?s?nda ç?kar?lan Bizans Bat??? (M.S. XI.yüzy?l), Loryma antik kenti yak?nlar?nda bulunan cam bat??? (M.S.XI.yüzy?l), Yass?ada Bat?klar? (M.Ö.XIV-M.S.XI.yüzy?l), M.S.VII.yüzy?l bat???, sikke ve mücevher örnekleri, Geç Miken devri eserleri ile camlar müzedeki belli ba?l? eserlerdir. Ayr?ca, 33.5 dönüm geni?li?indeki bir arazi üzerine kurulmu? olan kalede aç?k mekanlarda da birçok eser sergilenmektedir.

Müze, 1995 y?l?nda Avrupa'da ‘Y?l?n Müzesi Yar??mas?’nda "Özel Övgü" ödülünü alm??t?r.

Bodrum Müzesi'nin tüm bölümleri Pazartesi günleri kapal?d?r.

* Kale’yi 65 Ya? Üstü ve 18 Ya? alt? misafirler ücretsiz gezebilirler.

Telefon                   : +90 (252) 316 25 16
Ziyaret Saatleri        : 09.00 -19:00
Aç?l??                     : 10:00   Kapan??: 16:00

Karyal? Prenses Salonu 
10.00-12.00, 14.00-16.00 (Sal?/Çar?amba/Per?embe/Cuma) 

Uluburun Bat???
09.00-12.00, 14.00- 16:00
 

Müze günümüzde kendi türünün en önemli ve büyük müzelerindendir. Sadece sergileme salonlar?n?n özel tasar?mlar? ile de?il, bahçesinde, antik dönemden beri yörede sevilen bitkiler ve ku?lardan olu?an do?al dokusuyla da ziyaretçilerini yap?ld??? y?llar?n atmosferinde gezdirir
Kar??n?za ç?kan iç kaledeki ?apelde  MS. 7. Yüzy?lla tarihlenen Do?u Roma Bat???’n?n birebir ölçekteki kesiti sergilenir.
?apelin yan?ndaki rampadan yukar? do?ru yürürseniz Cam Salonu’yla kar??la??rs?n?z. Cam Salonu; MÖ 14 ile MS 11. Yüzy?llar aras?nda tarihlenmi? su ve toprakalt? cam objeler sergilenir. Sunumlar? özgün ve ilgi çekicidir. Ayn? salonda sualt? kaz?lar?n?n nas?l yap?ld???n? anlatan bir makette mutlaka ilginizi çekecektir.

.

 

MAUSELEION (MAVSOLOS)

Dünya’n?n Yedi Harikas?’ndan biri olarak kabul edilen, Kral Mausolos ad?na kar?s? ve k?z karde?i Artemisia taraf?ndan (tahmini M.Ö.355 y?l?nda) Halikarnassos'da yapt?r?lm??, kolonlar?yla Yunan mimarisini, piramit ?eklindeki çat?s?yla da M?s?r mimarisini birle?tiren, oldukça büyük boyutlardaki an?t mezard?r. Bu özelliklerinden dolay? bu dönemden sonra yap?lan,  ayn? stildeki tüm an?t mezarlara yap?lara “mozole” denmi?tir.

Mozole alan? bugün aç?k hava müzesi olarak düzenlenmi?tir. ?çeri girildi?inde sa?da Bodrum tipi bir ev görülmektedir. Solda görülen uzun yap? içinde Mausoleion'la ilgili kabartmalar, maket ve

baz? çizimlerle yap?ya ait mimari parçalar sergilenmektedir.

Mozolenin yükseldi?i yer bugün bir çukur olarak görülür. Bu çukurun ne oldu?unu anlamak için öncelikle kapal? sergi salonunun gezilmesi gerekir. Taban ölçüleri 32x38metre boyutlar?ndaki Mausoleion, bir zamanlar uzun kenar? 242,5metre, k?sa kenar? 105metre olan geni? bir alan?n kuzeydo?u kö?esinde yükselmekteydi.

Antik yazarlar?n anlatt?klar?na göre Mausoleion, dört bölümden olu?maktad?r. En altta yüksek bir kaide (podyum); onun üzerinde kenarlar?nda 11,, k?sa kenarlar?nda 9 olmak üzere toplam 36 ?on sütunlu tap?nak ?eklinde bir bölüm vard?r; onun da üzerinde 24 basamakl? piramit ?ekilli bir çat? ve en tepede dört at?n çekti?i araba içinde Mausolos ve Artemisia'n?n heykelleri yer almaktad?r.

An?t?n yüksekli?i konusunda Latin yazar? Plinius bilgi vermektedir; yüksekli?i 180 ?on aya??d?r, bu da yakla??k 55 metredir. Sergi salonundaki makette bu ölçü esas al?nm??t?r.

Antik yazarlar yap?n?n mimar?n?n Pytheos oldu?unu kaydetmektedir. Ayr?ca Satyros'un ad? da geçmektedir. Vitruvius, milattan önce 4.yüzy?l?n en önemli dört heykelt?ra??n?n bu yap?da çal??t???n? kaydetmi?tir. Do?uda Skopas, bat?da Leokhares, kuzeyde Bryaksis, güneyde Timotheos çal??m??t?r. Bryaksis, Karyal? bir sanatç?d?r. Di?er sanatç?lar Yunanistan'dan getirilmi?tir. Dört atl? arabay? Mimar Pytheos'un yapt??? söylenmektedir.

Karya satrab? Mausolos, kendi yönetimi zaman?nda muhtemelen milattan önce 355'te yap?ya ba?lam??t?r. Onun ölümünden sonra (M.Ö.353) kar?s?, ayn? zamanda k?z karde?i Artemeisia an?t?n yap?m?n? sürdürmü?; onun da ölümünden sonra (M.Ö.351) Mausolos'un di?er karde?leri in?aata devam etmi?lerdir. Muhtemelen, in?aat, M.Ö.340'da Piksodaros ile Ada aras?ndaki satrapl?k mücadelesi s?ras?nda yar?m b?rak?lm??t?r.

An?t? son ayakta görenlerden biri, milattan sonra 12. yüzy?lda ya?am?? Piskopos Eustathios'tur. Bu an?t?n?n 1500 y?l ayakta kald???n? göstermektedir. Bu tarihten sonra an?t?n bir deprem sonucu y?k?ld??? san?lmaktad?r. 1402'de Saint Jean ?övalyeleri Bodrum'a geldiklerinde an?t? y?k?k olarak görmü?lerdir. ?övalyeler an?t? ta? oca?? olarak kullanm??lar hemen tüm ta?lar?n? sökerek Bodrum Kalesi'ni yapm??lard?r. ?lk tahribat ?övalyeler taraf?ndan 1494'te yap?lm??t?r. Çukurun en derin yerinde bulunan as?l mezar odas? o ça?da ?övalyeler taraf?ndan bulunamad??? için, yok olmaktan kurtulmu?tur. 1522 y?l?nda Saint Jean ?övalyeleri kalelerini güçlendirmek istemi?ler ve çevrede kale yap?m?nda kullan?lmak üzere eski yap? ta?lar? aram??lard?r. Mausoleion, son tahribata bu tarihlerde u?ram??t?r. Kalenin güçlendirilmesinde görev alan ?övalyelerden de La Touret mezar an?t?n?n tahribini hat?ras?na yazm??t?r. Günümüzde kiremit bir çat? alt?nda k?smen korunmaya çal???lan 12 basamakl? merdiveni nas?l bulduklar?n?, mezar odas?na giden koridorun iki yan?ndaki heykelleri ve kabartmalar? nas?l önce hayranl?kla seyredip sonra da parçalad?klar?n? anlatmaktad?r. Tam mezar odas?na girecekleri zaman paydos borusunun çald???n?; as?l odaya girmeden kaleye döndüklerini, ertesi gün geldiklerinde ise mezar odas?n?n aç?ld???n?, her yerde parçalanm?? halde k?ymetli kuma?lar ve alt?n ziynet e?yalar? gördüklerini yazm??t?r.

Bugün mezar odas?n?n giri?ini kapatan iki tonluk dikdörtgen bloklardan biri koridorun içinde görülmektedir. ?ngiliz ara?t?rmac? Newton 1856-1857 y?llar?nda burada yapt??? kaz? s?ras?nda ta? blo?u orijinal yerine yerle?tirmi?tir. Kaz? s?ras?nda buldu?u kabartmalar?, Mausolos ve Artemisia'n?n heykellerini, dört atl? araban?n parçalar?n? ise British Museum'a teslim etmi?tir.

Daha önce Lord Stratford Canning (Türkiye'de bulunan ?ngiltere Büyükelçisi), 1846 y?l?nda Bodrum Kalesi'nin duvarlar?nda görülen Mausoleion kabartmalar?n? da Padi?ah Abdülmecit'ten ald??? izinle Londra'ya götürmü?tür. Bugün yar? kapal? sergi salonunda, geçen yüzy?l buradan götürülen kabartmalar?n ne yaz?k ki alç? kopyalar? sergilenmektedir.

Aç?k hava müzesinin do?u bahçe duvar?n?n sa? kö?esine yak?n bir yerde bulunan kap?dan d??ar? ç?k?ld???nda Mausoleion mezar an?t?n?n kutsal alan? çevreleyen peribolos duvar?n?n bir k?sm? görülmektedir.

Müze binas? kapal? ve yar? aç?k olmak üzere iki bölümden olu?maktad?r. Kapal? bölümündeki topografik harita ve Mausoleion maketi buray? gezenlere yap?y? ve ?ehri daha iyi bir ?ekilde tan?tmaktad?r.

Telefon                   : +90 (252) 316 12 19 
Ziyaret Saatleri        : 10.00 - 16.00

37°2'16"N   27°25'26"E

Antik Tiyatro

Bodrum Antik Tiyatrosu’nun kaz?s? ve restorasyonu 1976-1985 seneleri aras?nda Prof.Dr.Ümit SERDARO?LU taraf?ndan yap?lm??t?r. Tiyatronun restore edilmesine destek vermek için Zeki Müren Bodrum’da konser vermi?tir. Çevre yolunun hemen üstünde olmas? nedeni ile ula??m? çok kolayd?r.  2002-2003 y?llar?nda Turkcell-Ericsson taraf?ndan restore edildikten sonra,  Bodrum ile özde?le?en Y?ld?zl? Geceler olarak bilinen aç?k hava konserlerine ev sahipli?i yapmakta, yakla??k 3000-3500 ki?iyi a??rlamaktad?r.

Klasik ça?daki Bodrum'dan günümüze ula?abilen tek yap? olan Antik Tiyatro'dur. Bodrum'un ortas?ndaki Göktepe da??n?n güney eteklerindeki bu tiyatro, Anadolu'nun en eski tiyatrolar?ndan biridir. 1960'larda bir grup Türk taraf?ndan restore edilen bu tiyatro, günümüzde de Bodrum'daki bir çok festivale sahne olmaktad?r. Tiyatro'yu görmeye gelen turistler orada öylece oturup, limandan ç?kan ve limana yana?an tekneleri izlerlerken, o keyifli saatlerin nas?l da geçiverdi?ini farketmezler. Tiyatronun ilginç nitelikleri aras?nda, oyunlardan önce Dionysos  u?runa kurbanlar?n kesildi?i suna?? ve baz? koltuklar?n aras?ndaki, belki de gölgelik olarak kullan?lm?? olabilecek delikleri s?ralayabiliriz. Her koltuk aras?nda 40 cm.'lik bir mesafe b?rak?lm?? olan tiyatro 13.000 ki?i kapasitelidir.

M.Ö.4.yüzy?lda Kral Mausolos döneminde in?a edilen Bodrum Antik Tiyatrosu yamaca dayal? ve at nal? ?eklinde olup antik tiyatrolar?n Türkiye’deki en eski ve en güzel örneklerinden biridir. Daha sonra M.S.2.yüzy?lda Romal?lar zaman?nda ?imdiki halini alm??t?r. Tiyatro, antik gelene?e uygun olarak, Göktepe'nin güney yamac?na, oturma kademeleri yumu?ak ana kayaya oyulmak suretiyle in?a edilmi?tir. Hemen her tiyatroda oldu?u gibi Bodrum Tiyatrosu da skene (sahne binas?), orkestra (yar?m yuvarlak), cavea (oturma alan?) olmak üzere üç ana bölümden olu?maktad?r. 

Oturma alan? ortadan geçen diazoma ile iki bölüme ayr?lm??t?r. Oturma alan?n?n alt bölümü oldukça sa?lam bir ?ekilde korunmu?tur. Buras? 12 radyal merdivenle 11 parçadan olu?maktad?r. Basamaklar?n baz?lar?n?n üzerinde  muhtemelen o ça?da tiyatroya yard?m eden ki?ilerin adlar? görülür. Yine basamaklar  üzerinde raslanan baz? yuvarlak ve dikdörtgen deliklerin güne?ten korunmak amac? ile konulan gölgeliklerin ayaklar?n?n sokuldu?u yerler oldu?u san?lmaktad?r.  Oturma alan?n?n alt bölümünde 30 oturma s?ras? vard?r.  Üst bölüm çok tahrip oldu?undan oturma s?ralar?n?n büyük bir k?sm? yok olmu?tur. Alt bölümde de muhtemelen 25 oturma s?ras? oldu?u dü?ünülmektedir.  Her seyirci için ortalama 40 cm.lik bir oturma alan? ayr?ld??? göz önüne al?nd??unda, toplam kapasitenin yakla??k 13bin ki?ilik oldu?u hesaplanmaktad?r. 

Orkestra yar?m yuvarlaktan daha büyük olup at nal? formundad?r. Alttaki oturma kademelerinin hemen önünde, oyunlar ba?lamadan önce Antik ça?lar?n ?arap ve Tiyatro Tanr?s? Dionysos için kurbanlar kesilen dikdörtgen bir sunak bulunmaktad?r.  Sunakla oturma kademeleri aras?nda bulunan iki korkuluk s?ras? levhalar?n?n birkaç parças? günümüze kadar korunabilmi?tir. 

M.S. III. yüzy?lda Do?u Roma'da da gladyatör ve vah?i hayvan dö?ü?lerine ilgi art?nca, orkestran?n bu bölümüne seyircileri vah?i hayvanlar?n hücumundan korumak amac?yla bu korkuluklar yap?lm??t?r. Orkestra alan?n?ndaki yar?m yuvarla??n taban?n?n mermerle kapland??? san?lmaktad?r.  Sahne binas? ile oturma alan? aras?ndaki aç?k geçide parodos ad? verilmektedir. Seyirciler oturma mahalline bu geçitlerden al?nm??t?r. Korkuluk levhalar?n?n bir k?sm? seyircilerin içeri giri?leri s?ras?nda kald?r?lm?? olmal?d?r.

Bodrum Tiyatrosu’nun sahne binas? iki katl?d?r. Bina uzun dikdörtgen bir yap?d?r. Her iki uçta oyuncular?n girece?i birer kap? bulunmaktad?r. Sahne binas? ile iki cavea aras?ndaki aç?k geçide parodos ad? verilmektedir. Seyirciler oturma mahalline bu geçitlerden al?nm??t?r. Korkuluk levhalar?n?n bir k?sm? seyircilerin içeri giri?leri s?ras?nda kald?r?lm?? olmal?d?r. Bunlardan ba?ka binan?n üç ana kap?s? bulunmaktad?r. Sahne binas? Roma Devri’nde de?i?ikli?e u?ram??, tiyatro masklar ve bukranionlarla süslenmi?tir. Bizans Ça??’nda ise sahne binas? ev olarak kullan?lm??t?r. Sonraki yüzy?llarda erozyon sonucu tepelerden akan toprakla alt bölüm tamamen dolmu?tur.

Çevre Yolu, K?br?s ?ehitleri Caddesi, Bodrum

Telefon: +90 252 316 80 61

Mindos Kap?s?

M.Ö.360’larda yap?ld??? san?lan, günümüze kadar ula?m?? ?ehir duvarlar?n?n en iyi korunmu? bölümüdür. Yar?madan?n ucunda bulunan antik Mindos ?ehri (Myndos) yönünde oldu?undan Mindos Kap?s? olarak tan?nmaktad?r. Yöresel ad? Diktiri’dir.

Kap?ya ?ehrin bat? ç?k???nda bulunan mezarl???n yan?ndaki Eski Kümbet yoluyla ula??lmaktad?r. ?ehrin bat? surlar? ovadan geçti?i için kulelerle güçlendirilmi?tir. Kulelerin ölçüleri yakla??k olarak 7 x 8,5 metredir. Mindos kap?s?n?n iki kulesinden biri günümüze hemen hemen orijinal yüksekli?i ile ula?m??t?r.

Çevrede Helenistik ve Roma devirlerine ait tonozlu mezarlar da bulunmaktad?r. As?l mezar odalar? ise tonozun alt?nda yer almaktad?r. Bu odalar?n neredeyse tamam? geçen yüzy?l Newton taraf?ndan aç?lm??t?r. ?çlerinde pi?mi? toprak lahitler bulunmu?tur.

Büyük ?skender’in Asya seferi s?ras?nda zikredilmesi ile ünlüdür. Büyük ?skender’in askerlerinin, önüne kaz?lan hendekler nedeniyle geçemedi?i kap? olarak anlat?lmaktad?r. Yap?lan kaz? çal??malar?yla, antik yazarlar?n söz etti?i direni?in önemli aktörü olan hendek bulunarak, bilinen ölçüleriyle ortaya ç?kar?lm??t?r. Çok kanl? çat??malara sahne olmu? kap?, Turkcell ve Ericsson firmalar?n?n katk?lar? ile restore edilmi?tir.

Mindos Kap?s? günün her saati, ücret ödemeden ziyaret edilebilir.

Adres: Caferpa?a Caddesi

Yel De?irmenleri

Bodrum'un en önemli simgelerinden olan Yelde?irmenleri 18. yüzy?l?n ortalar?ndan 1970' lerin sonlar?na aktif olarak kullan?lm??t?r.

Yel de?irmenleri, çevredeki ve tepelerdeki ta?lar kullan?larak rüzgâr alan tepelere in?a edilmi?tir. Ta?larla silindirik yuvarlak bir kule yap?lm??,  kulenin tepesine, rüzgâr?n yönüne göre dönebilecek konik bir çat? oturtulmu?tur. Çat? ile duvar aras? ya?lanarak, çat?n?n kolayl?kla dönmesine olanak sa?lanm??t?r. Yelken bezlerine dolan rüzgâr?n çevirdi?i pervanenin gücü ile, de?irmenin zeminine oturtulan sabit ta??n üzerindeki de?irmen ta??n?n çevrilmesi mümkün olmaktad?r.  Sabit ta??n üzerinde dönen ta? 20cm kal?nl???nda ve 180cm çap?nda bir ta?t?r.

Rüzgâr?n bol oldu?u günlerde yel de?irmeninin saatte 20 teneke (320kg), verimli bir yel de?irmeninin günde 120 teneke (2 ton) kadar bu?day? ö?ütürmü?. Rüzgâr? iyi alan yel de?irmenleri 12 ay çal???rm??. De?irmenlerde, bu?day?n yan? s?ra arpa, m?s?r yarmas? ve bulgur da ö?ütülürmü?. Yel de?irmenlerinin Bodrum ekonomisinde çok önemli bir i?levi varm??. Köylüler ürettikleri bu?day? tepelerdeki yel de?irmenlerinde ö?üttükten sonra merkeplerle, kat?rlarla, develerle yal?lara (k?y?ya) ta??rlarm??. Yal?larda bulunan ta? f?r?nlarda bu unlarla pi?irilen ekmekleri, k?y?ya yana?an, uzun süre denizde kalacaklar? için bolca ekmek stoku yapmak zorunda olan denizciler al?rm??. Unlar?n bir bölümü de kar?? adalara ihraç edilirmi?.

?imdilerde yaln?zca Bodrum’un süsü olma görevi üstlenen yel de?irmenlerinin en büyü?ü denize bakan üç tanesi, 1951’de vefat etmi? Hasan Dayan?kl?’ya aitmi?. Her de?irmenin etraf?nda da arsalar? varm??. Bodrumlular tah?llar?n?, kuzu ve keçi derisinden yap?lan darç?klara koyarak e?ekler ve develer üzerinde bu de?irmenlere getirirlermi?. De?irmenci Hasan Day? darç?klar?n üzerine eski yaz? ile isim ve numara yazar, s?ras? gelince de de?irmende ö?ütürmü?, el eme?i ve al?n teri ile. Ya rüzgâr yoksa? ??te o zaman orada yat?l?r, beklenirmi? rüzgâr. Bu bekleyi?te sohbet koyula??r, dolunay?n denizde yakamozlar yapt??? gecelerde türküler söylenirmi? sabahlara kadar.

“Aman kuzum dermenci, yavrum can?m dermenci
Bal dudaklar senin olsun, ö?üt buyday?

Olmaz han?m olmaz, yelkenler rüzgâr dolmaz
Arkada?lar kay?l olmaz, sar git buyday?

Aman kuzum dermenci, yavrum kuzum dermenci
Her yanlar?m senin olsun, ö?üt benim buyday?

Oldu han?m oldu, yelkenlere rüzgâr doldu
Her yanlar?n benim olsun, senin buyday un oldu”

OSMANLI TERSANES?

Bodrum, günümüzde ah?ap yat(Gulet)  imalat? ile bir dünya markas?d?r. Ama bu markan?n uzun bir geçmi?i vard?r. Yüzy?llardan bu yana tekne imal edilmektedir Bodrum’da. Milta Marina’n?n hemen yan?nda yer alan Osmanl? surlar?n?n oldu?u yerde bir Osmanl? tersanesi vard?r. Kim bilir belki eski ça?larda da buras? Halikarnassos ?ehrinin tersanesiydi.

Bodrum Osmanl? Tersanesi, Osmanl? Donanmas?’n?n Ruslar taraf?ndan 1770 y?lnda Çe?me Liman?‘nda yok edilmesinin ard?ndan duyulan ihtiyac? kar??lamak için yeni gemilerin in?as?n? h?zland?rmak amac? ile 1775 y?l?nda Osmanl? Donanmas?‘na yeni gemiler sa?lamak için kurulmu?tur. 1784 y?l?nda ilk gemisinin tezgâha konuldu?u bilinmektedir. Korsan sald?r?lar?na kar?? gözcü olarak dikilen Osmanl? Kulesi ile birlikte 1882 y?l?nda tersanenin surlar? da geni?letilmi?tir.

Bodrum Osmanl? Tersanesi’nin kal?nt?lar?n?n bugün ancak yer üstünde görülen bölümden ibaret oldu?u san?lmaktad?r. Etraf?n?n sur duvarlar? ile çevrili oldu?u, günümüze kalan duvarlardan ve bu duvarlar üzerinde yer alan bir kap?dan anla??lmaktad?r. Kap? ve surlar üzerinde bulunan Osmanl? Kulesi tahrip olmu?tur. 

Osmanl? Tersanesi’ne bir kule kap?dan içeri girilir. Bu kule kap?s? günümüzde sanatsal sergiler için kullan?ld???ndan kap?s? modern mimari ile birle?tirilmi?tir.

Bugün eski tersanenin arkas?nda ise Osmanl? denizcisi Cafer Pa?a‘n?n türbesi ve Ads?z Süvarinin mezar? bulunan Osmanl? mezarl??? yer almaktad?r.

Adres:Neyzen Tevfik Cd No:5 Bodrum Merkez/Mu?la

Pazartesi günleri hariç 10:00 / 17:00 saatleri aras?nda ziyaret edilebilir.

Tel: +90 252 3161860